Misją Fundacji Aktywny Senior jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i rozpowszechnianie istoty uczenia się przez całe życie.

Fundacja została powołana w celu wspierania, edukowania, aktywizowania i przygotowywania do wolontariatu senioralnego osób w wieku 60 +. Mimo upływu 20 lat transformacji systemowej w Polsce, ta grupa społeczna nie została dostrzeżona i w odpowiedni sposób „zagospodarowana” mimo ogromnego potencjału i określonych kompetencji zawodowych i życiowych. Fundacja w pierwszej kolejności realizowała programy i projekty nakierowane na edukację informatyczną, przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu seniorów (nauka posługiwania się komputerem i Internetem), edukację zdrowotno-ruchową i przede wszystkim edukację z zakresu andragogiki (ustawiczne kształcenie dorosłych). Fundacja przede wszystkim stara się motywować Seniorów do „zmiany” dotychczasowych zachowań i pozbycia się braku wiary w siebie. Inspiruje do kultywowania zdrowego i aktywnego stylu życia, a także poprzez tworzenie środowiska wzajemnej pomocy i współpracy,  szkolenia grup seniorów, umożliwia twórcze działanie osobom w wieku senioralnym, upowszechnia ideę wolontariatu (senior – wolontariusz).

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Fundacja została zaproszona do dwu letniego międzynarodowego projektu „Co-Housing and Social housing for Elder’s”. Celem projektu było poznanie funkcjonowania wspólnot określanych w Europie jako co-housing i wypracowanie podstaw do próby zaimplementowania tego modelu w Polsce. To europejskie określenie zostało zastąpione w Polsce bardziej przyjaźnie brzmiącym  i zrozumiałym w polskiej kulturze wyrażeniem „Wspólnota Sąsiedzka”.  Fundacja kreuje ideę wspólnego tworzenia polityki  społecznej przez obywateli. Aktualnie realizuje to w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim w ramach międzynarodowego konsorcjum 10 państw Unii Europejskiej, uczestnicząc w  projekcie „Współtworzenie usług publicznych w Europie – CoSIE”.

Innym problemem  dostrzeżonym przez Fundację jest samotność osób starszych. / http://f-as.pl/wp-content/uploads/2017/09/samotnosc_m.stas-romanowska.pdf / Fundacja rozpoczęła działania rozpowszechniania tego problemu w Polsce.  Fundacja Aktywny Senior  przygotowuje się do projektu, którego celem będzie zorganizowanie ośrodka edukacyjno-profilaktyczno-rehabilitacyjnym z zadaniem działań profilaktycznych wspierających w pokonywaniu dysfunkcji jaką jest samotności osób starszych.

Po więcej informacji zapraszamy na Fundacji @ktywny Senior – http://f-as.pl/

Podobne posty